ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.หนองคาย วันที่ระลึกสากลแห่งการแห่งการรู้หนังสือ

จ.หนองคาย วันที่ระลึกสากลแห่งการแห่งการรู้หนังสือ

กศน.จังหวัดหนองคาย จัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากร กศน.ทุกระดับ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ

ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น พร้อมมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน. ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

ด้วยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้ วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2509 และได้เชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสแห่งวันสำคัญนี้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2510 มาจนถึงปัจจุบัน และสำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” โดยมุ่งเน้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร กศน.ทุกระดับ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่อเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. ภายในงานประกอบด้วย การประกวดโครงการงานนักศึกษา กศน. ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , การแข่งขันตอบปัญหา , การประกวดโฟล์คซอง , การจัดนิทรรศการ , การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย และการสาธิตอาชีพ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220906124752608

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More