จ.หนองคาย วันที่ระลึกสากลแห่งการแห่งการรู้หนังสือ

จ.หนองคาย วันที่ระลึกสากลแห่งการแห่งการรู้หนังสือ

กศน.จังหวัดหนองคาย จัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากร กศน.ทุกระดับ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ

ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น พร้อมมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน. ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

ด้วยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนดให้ วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2509 และได้เชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสแห่งวันสำคัญนี้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2510 มาจนถึงปัจจุบัน และสำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” โดยมุ่งเน้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร กศน.ทุกระดับ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่อเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. ภายในงานประกอบด้วย การประกวดโครงการงานนักศึกษา กศน. ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , การแข่งขันตอบปัญหา , การประกวดโฟล์คซอง , การจัดนิทรรศการ , การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย และการสาธิตอาชีพ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220906124752608

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More