ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าอย่างยังยืน และสร้างการรับรู้ให้ชุมชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าอย่างยังยืน และสร้างการรับรู้ให้ชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ 14 ตำบลโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปลูกป่า สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน เพื่อจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน และสร้างแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายนริศ บ้านเนิน เจ้าหน้าที่ป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในนามของคณะผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป้า สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าอย่างยังยื่น และสร้างการรับรู้ให้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวอย่างการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชน

ตามที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนิน โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน เพื่อแนวเชื่อมต่อปาตะวันตกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโคภัณฑ์ ภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง โดยกระบวนการทางป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อให้ระบบนิเวศ สองผืนป่าสามารถถ่ายทอดความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ป่าของสองพื้นที่ อีกทั้งเป็นการขยายพื้นที่ผืนปาตะวันตกให้มีขนาคใหญ่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การเป็นแม่แบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ คทช. และในอนาคตอาจมีการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ทำกินของชุมชน และสามารถขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อเป็นตัวแบบการจัดการคาร์บอนเคติดในพื้นที่เอกชน หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นได้มีการแนะแนวทางและนโยบายของมูลนิธิสืบฯ แนวทางการเชื่อมต่อป่าด้วยกระบวนการเศรษฐกิจ โดยนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

จากนั้นเดินทางไปยังโรงเพาะชำกล้าไม้ฟื้นฟูพื้นที่ คทช.โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนฯ บ้านไร่พิจิตร เพื่อรวมกันมอบพันธุ์กล้าไม้และร่วมกันปลูกไม้เศรษฐกิจ ประเภทไผ่ซางหม่น ที่สามารถรักษาระบบนิเวศ และเป็นพืชเศรษฐกิจได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220906122939605

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More