ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565- 2570

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565- 2570

วันนี้ (6 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565- 2570 โดยมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยข้องและภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 70 คน ร่วมประชุม ฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 -2570) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ไปดำเนินการตามชั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สอดคล้อง กับแผนระดับชาติ ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ

สืบเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เป็นอันตรายต่อทุกคนทั้งผู้ดื่มและผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก และจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากไม่มีการนำมาตรการป้องกัน ควบคุมที่เหมาะสมมาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220906140447618

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More