ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ร่วมกับ The Directorate General for Civil Aviation ของประเทศฝรั่งเศส (France DGAC) และ แอร์บัส (AIRBUS) ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Hazard Identification and Risks Mitigation

CAAT ร่วมกับ The Directorate General for Civil Aviation ของประเทศฝรั่งเศส (France DGAC) และ แอร์บัส (AIRBUS) ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Hazard Identification and Risks Mitigation

CAAT ร่วมกับ The Directorate General for Civil Aviation

CAAT ร่วมกับ The Directorate General for Civil Aviation ของประเทศฝรั่งเศส (France DGAC) และ แอร์บัส (AIRBUS) ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Hazard Identification and Risks Mitigation ให้กับบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และบุคลากรของ CAAT ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยและสารสนเทศด้านความปลอดภัย (Safety Data and Safety Information) ระหว่างองค์กรด้านการบินพลเรือน ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน และ CAAT รวมถึงให้มีการสื่อสารและบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง CAAT และภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยคาดหวังว่าผลลัพธ์ของการจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้จะได้ข้อมูลสภาวะอันตราย (Hazard) และภาพความเสี่ยง (Risk Portfolio) ของระบบการบินของประเทศไทย

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/