ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 42 ราย เสียชีวิต 1 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19
จำนวน 1,912,601 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 99.01 % ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 102 เตียง ใช้ไป 22 เตียง คงเหลือ 80 เตียง
2)เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 223 เตียง ใช้ไป 28 เตียง คงเหลือ 195 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 971 เตียง ใช้ไป 184 เตียง คงเหลือ 787 เตียง
4) เตียงผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย จำนวน 130 เตียง ใช้ไป 0 เตียง คงเหลือ 130 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 1,426 เตียง ใช้ไป 234 เตียง คงเหลือ 1,192 เตียง
2. การขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ
3. ความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง
– ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
– การส่งมอบพื้นที่คลองสำโรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแล
4. การรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จังหวัดสมุทรปราการมีหน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ,สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสามารถลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตร “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง กอ.รมน.จ.สป. ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มีโควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/