ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศอ.บต. จับมือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ

ศอ.บต. จับมือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ

วันนี้ (7 ก.ย.65) ที่ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและ ภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศอ.บต. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ครอบคลุมเด็กกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในระบบการดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในสถานศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าระบบการศึกษาและเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 367 คน รวมทั้งสิ้น 734 คน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาทุพโภชนาการมีตัวเลขที่เยอะมาก เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสติปัญญาและการเรียนหนังสือซึ่งเชื่อมต่อไปยังอนาคตข้างหน้า เดิมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของสาธารณสุข พม. เป็นหน่วยรับผิดชอบ แต่พอเห็นภาพเหล่านี้แล้วส่งผลกระทบเป็นวงกว้างคิดว่าถึงเวลาแล้วทุกคนต้องร่วมจับมือกัน 2 ปีที่แล้วทาง ศอ.บต. ก็ได้ยกเรื่องเหล่านี้มาเป็นงานวิจัยโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยทั้งสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนที่ดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งมีหน่วยงานหลักๆ ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 340 แห่ง สพฐ. สช. หน่วยงานเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญ จึงได้ระดมความร่วมมือยกเป็นโครงการสำคัญระยะประมาณ 5 ปี ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการซึ่งเด็กเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลเมื่อเติบโตขึ้นมาก็จะไม่สมบูรณ์ และนำไปสู่ปัญหาที่เชื่อมโยงต่อกัน นี่คือที่มาของการขับเคลื่อนโครงการนี้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวอีกว่า เราได้เห็นพ้องต้องกันว่าสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีกองทุนที่ดูแลเรื่องสุขภาพตรงเป้าโดยเฉพาะเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยให้มีทุพโภชนาการที่ดี โดยจะขับเคลื่อนโดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งในพื้นที่ก็มี สปสช. เขต 12 วันนี้ก็มีการประชุมพบปะเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานความรู้ทุกหน่วยงานที่ดูแลเด็กทั้งหมด มหาวิทยาลัยและส่วนที่เกี่ยวข้องจะมาให้ข้อมูลและเตรียมในการขับเคลื่อนโครงการ เขียนโครงการต่างๆผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาที่ ศอ.บต. มาที่ สปสช. เขต 12 อีกภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าก็จะเริ่มโครงการพร้อมกันทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แกนหลักคือดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นที่อาหารเช้า ปัญหาสุขภาวะส่วนหนึ่งที่แก้ไขได้คือเด็กต้องมีข้าวกิน ปัจจุบันมีเฉพาะอาหารกลางวัน ครั้งนี้จะเน้นไปที่อาหารเช้าของเด็ก ซึ่งเท่าที่สอบถามจากทางผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็ก ก็รอคอยที่อยากมอบโอกาสให้เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสกินอาหารเช้า

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220907212011189

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More