ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

PR YRU ม.ราชภัฏยะลา ถอดบทเรียนเสวนาสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้

PR YRU ม.ราชภัฏยะลา ถอดบทเรียนเสวนาสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้

วันนี้ (7 ก.ย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียนเรื่องเสวนาสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้(รูปแบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรจาก 7 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน จัดขึ้นโดยงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คุณโนรี แสงรายา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเรากำลังเข้าสู่ยุค Digital Disruption อย่างเต็มตัว และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด นำมาซึ่งความท้าทาย ในแง่ของการปรับตัวและการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้ทันกับโลก ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับวงการการศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และทัศนคติของสื่อมวลชนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่มีต่อการปรับตัว และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในระบบการศึกษาในอนาคต

ที่มา : 

วันนี้ (7 ก.ย.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียนเรื่องเสวนาสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้(รูปแบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรจาก 7 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน จัดขึ้นโดยงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คุณโนรี แสงรายา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเรากำลังเข้าสู่ยุค Digital Disruption อย่างเต็มตัว และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด นำมาซึ่งความท้าทาย ในแง่ของการปรับตัวและการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้ทันกับโลก ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับวงการการศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และทัศนคติของสื่อมวลชนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่มีต่อการปรับตัว และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในระบบการศึกษาในอนาคต

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220907211532188

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More