ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดตรัง

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดตรังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด จะมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแผนดำเนินการ ทั้งแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด บูรณาการความร่วมมือภาคราชการ เอกชน และประชาชน โดยช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการและมีส่วนร่วมกับการบริการในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันเฝ้าระวังอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ การทำผิดกฎหมายและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ประสานกำกับดูแลเชื่อมโยงข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดจะเป็นกลไกการอำนวยความยุติธรรมและการประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด รวมทั้งให้การดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการได้อย่างแท้จริงด้วย

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More