กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังส่วนราชการ พัฒนาลุ่มน้ำจาง คำนึงถึงชุมชนเป็นที่ตั้ง

กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังส่วนราชการ พัฒนาลุ่มน้ำจาง คำนึงถึงชุมชนเป็นที่ตั้ง

นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ลำน้ำจาง ร่วมกับ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ผู้นำชุมชน อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ปรับสัดส่วนการใช้น้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้น้ำจากเขื่อนแม่ขามซึ่งเป็นเขื่อนภายใต้การดูแลของ กฟผ. 75% และใช้น้ำจากเขื่อนแม่จางเพียง 25% เพื่อไม่ให้กระทบกับการปล่อยน้ำให้กับชุมชนลุ่มน้ำจาง โดยทุกปี กฟผ.แม่เมาะ จะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จางปีละกว่า 35 ล้านลูกบาศก์เมตร เข้าสู่ลำน้ำจางซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของ อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ ไหลบรรจบแม่น้ำวังในเขต อ.เกาะคา โดยตลอดเส้นทางลำน้ำจางไหลผ่านรวมระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร มี 17 ฝายคอยกักเก็บน้ำไว้ให้ชุมชนใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค แต่ที่ผ่านมามักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เอ่อล้นในช่วงฤดูฝน เนื่องจากปริมาณน้ำสูงขึ้น น้ำระบายได้ไม่ดี ตื้นเขินจากวัชพืชกีดขวางทางน้ำจนเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และในฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ลำน้ำจางและการสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง หลังประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการลุ่มน้ำจาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน กฟผ.แม่เมาะ และคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจอ่างแม่จาง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง นำไปสู่การแก้ปัญหาระยะยาวให้น้ำจากต้นทางที่ อ.แม่เมาะ ไหลสู่ปลายทางที่ อ.เกาะคา ได้คล่อง ช่วยให้ชุมชนรอบลำน้ำจางมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ คณะทำงานจะมีการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจทั้ง 17 ฝาย เพื่อรับทราบข้อมูลจากชุมชนนำไปสู่การจัดทำแผนงบประมาณแบบบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำจางได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More