ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุบลฯ เดินหน้า ยกระดับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ “แสงแรกแห่งสยาม” อ.โขงเจียม สนองกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

อุบลฯ เดินหน้า ยกระดับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ “แสงแรกแห่งสยาม” อ.โขงเจียม สนองกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินโครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน) ครั้งที่ 2/2565 ณ บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ประกอบด้วย ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นอกจากนั้น ยังมีคณะทำงานฯ ในระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย นางไพรวัลย์ คำจริง พัฒนาการอำเภอโขงเจียม ผู้แทนเกษตรอำเภอโขงเจียม ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและกำหนด ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ให้เกิดการขับเคลื่อนและเห็นผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นการติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย โดยภาคีเครือข่ายประชารัฐที่ได้ร่วมดำเนินโครงการฯ

ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้สรุปแผนและผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมถึงการนำเสนอข้อมูลของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และผลการดำเนินงานของกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ในพื้นที่ ประกอบด้วย 1)ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง ผลิตภัณฑ์ผ้าแสงแรก คุกกี้อัลมอนต์โฮมสเตย์) 2)กลุ่มทอผ้าฝ้ายสายใยโขง บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง (ผลิตภัณฑ์กลุ่มฝ้าย ผ้าฝ้ายทอ) 3) ชุมชนบ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง (ผ้าฝ้าย) 4)ชุมชนทำเมล็ดบักบก ตำบลห้วยไผ่ (บักบก หรืออัลมอนต์อีสาน) และเม็ดมะม่วงหิมพานต์

โดยที่ประชุมฯ ได้คัดเลือกบ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม เพื่อเป็น Best practice หรือต้นแบบในการดำเนินโครงการฯ และกิจกรรมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานฯ ทั้ง 3 ด้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ได้นำข้อมูลเพื่อไปจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทั้ง 4 กลุ่ม ในพื่นที่ต่อไป

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More