ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ กพท. ร่วมกับ บริษัท NEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ GBAS (Ground-Based Augmentation System)

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ กพท. ร่วมกับ บริษัท NEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ GBAS (Ground-Based Augmentation System)

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ กพท. ร่วมกับ บริษัท NEC C

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ กพท. ร่วมกับ บริษัท NEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ GBAS (Ground-Based Augmentation System) ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวง Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ของประเทศญี่ปุ่นในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ การพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งโครงการความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ GBAS ภายใต้สภาพชั้นบรรยากาศของประเทศไทยซึ่งมักจะเกิดความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ โดยในโครงการความร่วมมือนี้ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ GBAS Proof-of-Concept ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ระบบ GBAS เป็นเทคโนโลยีระบบช่วยการเดินอากาศตามแผนการเดินอากาศสากล (ICAO Global Air Navigation Plan) ที่จะช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับอากาศยานโดยอาศัยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ในการเข้าสู่สนามบินและการลงจอด ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการบินเข้าสู่สนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/