ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นการรักษาระบบนิเวศ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ AOT ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่เป็นหน่วยงานที่บริหารท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดย ทอท. มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ ทอท.ได้ดำเนินโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งได้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับการจัดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 9 ทอท. ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการจัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำนวนประมาณ 2 ไร่ เพื่อปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 9,999 ต้น เมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ทอท.จะมอบให้กับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูแลป่าชายเลนแห่งนี้ให้เจริญงอกงามเป็นระบบนิเวศน์ที่ดีต่อไปในอนาคต
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/