รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับเวชศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู (Regenerative Medicine) หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ภายในประเทศ

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับเวชศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู (Regenerative Medicine) หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ภายในประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น – วันที่ 8 กันยายน 2565 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายศิริวัฒน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน N2 CLINIC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูผ่านเทคโนโลยีเสต็มเซลล์ เช่น การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ (Stem Cell Therapy) และการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Stem Cell คือ เซลล์ชนิดหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดในการเจริญเติบโตหรือสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสร้างจำนวนเซลล์ และเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ เพื่อทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพในร่างกาย พญ.ดร. AKI IHARA (M.D.,Ph.D.) ผู้อำนวยการ N2 CLINIC กล่าวว่า การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ (Stem cell) เริ่มจากการเก็บเสต็มเซลล์ จากไขมันหน้าท้องของผู้รับบริการ จากนั้นนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้น แล้วจึงนำมาฉีดกลับเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเสต็มเซลล์ดังกล่าว จะไปซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ผู้ที่ปวดหัวเข่าจากการที่เซลล์บริเวณหัวเข่าเสื่อม เมื่อได้รับการบำบัดด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว จะมีอาการปวดหัวเข่าลดลง นอกจากนั้น เทคโนโลยี Stem Cell ยังมีส่วนช่วยในการชะลอวัย (Anti-aging) ได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อาทิ เช่น The Act on the Safety of Regenerative Medicine (Safety Act) เป็นต้น

ปัจจุบัน เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยเฉพาะเทคโนโลยี Stem Cell เป็นเทคโนโลยีที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับประเทศไทยได้กำหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในเทคโนโลยีดังกล่าว ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทย จึงอาจมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลได้ในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รวมไปถึงการเป็นผู้นำทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจร
ทีมา : 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59124

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More