ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรังรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

จังหวัดตรังรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ที่ห้องประชุมศรีตรังชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยเป็นการมอบรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปี 2565 จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งจังหวัดตรังผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 3 ขั้นตอนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร .

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยมีหลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล United NationsPublic Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220912125418505

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More