ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรังจัดอบรมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดตรังจัดอบรมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(12 ก.ย.2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ.แล้ว จำนวน 122 แห่ง ระดับท้องถิ่น (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 81 แห่ง (ทั้งหมด 100 แห่ง) ระดับโรงเรียน (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 41 แห่ง (ทั้งหมด 575 แห่ง ยังไม่ได้สมัคร 534 แห่ง) สำหรับวัตถุประสงค์หลักของจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.ตลอดจนให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม 120 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามกรอบการสร้างจิตสำนึก และผู้บริหารสถานศึกษา โดยรูปแบบของการจัดอบรมมีทั้งการให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220912122317491

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More