ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดกระทรวงกลาโหม สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนเรียนดี สานต่อความฝันน้องๆ ร.ร. กลาโหมอุทิศ

ปลัดกระทรวงกลาโหม สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนเรียนดี สานต่อความฝันน้องๆ ร.ร. กลาโหมอุทิศ

บ่ายวันนี้ (12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.) พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกลาโหมอุทิศ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จังหวัดนนทบุรี

โดยนักเรียนที่ได้รับทุนจะเป็นน้องๆ ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บุตรข้าราชการทหาร และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำคุณความดี อันเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่คณะครูบุคคลที่อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่น้องๆ นักเรียน และผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนกลาโหมอุทิศ
สำหรับทุนการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้มอบให้นั้นมีจำนวน 50 ทุน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนอาหารว่าง รวมเป็นเงิน 130,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด และประพฤติตนเป็นคนดี เป็นที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนและผู้ปกครอง มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติต่อไป

ที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59164

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More