ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนนทบุรี Kick off ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จังหวัดนนทบุรี Kick off ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แม้จะมีความหวังกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าคงช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง เพราะกลุ่มแรงงานที่ทำงานหนักทั้งชีวิต แต่เริ่มแก่ตัวลงเรื่อย ๆ แถมมีภาระต้องดูแล ยังมีอีกมากในสังคมไทย นอกจากเงินช่วยเหลือแบบนี้ จะพอมีวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบอื่นอย่างไรบ้าง โดยจังหวัดนนทบุรีได้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้กับประชาชนตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ มีการ Kick off เปิดรับลงทะเบียนเมื่อ 5 กันยายน 2565 ซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับการลงทะเบียน กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แบบฟอร์มลงทะเบียน กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ และแบบฟอร์มลงทะเบียน กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียน เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร แบบฟอร์มลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม ต้องลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิด้วย

สำหรับ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือเว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th หากไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220912153009586

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More