ป.ป.ช.สกลนครอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่ เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป.ป.ช.สกลนครอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่ เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสราวุธ แสนพรหม พนักงานไต่สวน ระดับสูง รักษาราชการแทนผอ.สนง.ป.ป.ช.สกลนครได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งได้รวบรมการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานของทางภาครัฐ รวมทั้งปัญหา อุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรม การอบรมในครั้งนี้ได้มี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมจำนวน 140 คนณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220912120420489

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More