อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส-จิตอาสาขับเคลื่อนประเมินผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน”อำเภอนำร่อง”

อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส-จิตอาสาขับเคลื่อนประเมินผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน”อำเภอนำร่อง”

จิตอาสานำโดย พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 มอบหมายให้ พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 เป็น หน.คณะกรรมการประเมินผลโครงการจิตอาสา”อำเภอนำร่อง” ของอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อำเภอขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคือ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีสาครให้การต้อนรับ พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ หน.คณะกรรมการประเมินผลโครงการจิตอาสา”อำเภอนำร่อง” ที่ห้องประชุมอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยได้กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม และนำลงพื้นที่ชุมชนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ประกอบด้วย ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่ นิคมสร้างตนเองศรีสาครโครงการโคกหนองนาโมเดล นางให้ หนูจิ้น เลขที่ 32/2 ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส/กองทุนหมู่บ้านไอร์เจี๊ยะ กลุ่มรับซื้อน้ำยาง และกลุ่มผลิตน้ำดื่ม บ้านไอร์เจี๊ยะ ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า ในการประเมินเพื่อให้ผลผลิตต่าง ๆ ของอำเภอประกอบด้วยพื้นที่ประวัติศาสตร์ในการขยายผลต่อกลุ่มเยาวชนให้ได้ศึกษาเรียนรู้ พื้นที่แหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารจุดเรียนรู้เรื่องของอาชีพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางสุขภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขยายผลและให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในชุมชน เกิดเครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสาที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220913090309822

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More