ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 16 ราย เสียชีวิต 0 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19
จำนวน 1,912,639 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 99.01 % ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 102 เตียง ใช้ไป 26 เตียง คงเหลือ 76 เตียง
2)เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 223 เตียง ใช้ไป 31 เตียง คงเหลือ 192 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 971 เตียง ใช้ไป 156 เตียง คงเหลือ 815 เตียง
4) เตียงผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย จำนวน 70 เตียง ใช้ไป 0 เตียง คงเหลือ 70 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 1,366 เตียง ใช้ไป 213 เตียง คงเหลือ 1,153 เตียง
2. ความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3. ความคืบหน้าการดำเนินการ ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2565 จนถึง
เวลา 04.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2565 ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี และอำเภอบางบ่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.
1) อำเภอบางพลี บริเวณหมู่บ้าน และชุมชนริมคลอง มีระดับน้ำท่วมขังประมาณ 10-40 เซนติเมตร
2) อำเภอบางเสาธง มีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้าน ชุมซนริมคลอง โดยมีระดับน้ำสูง
ประมาณ 10-40 เซนติเมตร
3) อำเภอบางบ่อ บริเวณหมู่บ้าน และชุมซนริมคลอง ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมชัง
ประมาณ 5-40 เซนติเมตร
การดำเนินการช่วยเหลือ
1) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ เพื่อบูรณาการ สั่งการ และอำนวยการแก้ไขปัญหา
2) อปท.ในพื้นที่ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า 50 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ตลอดจนนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้ประชาชนตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้านและชุมชน
3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ได้เร่งระบายน้ำจากคลองหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้น้ำในคลองย่อยต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง ลดลง
และน้ำท่วมขังในพื้นที่ก็จะลดลงตามไปด้วย
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนยกสิ่งของ
ขึ้นไว้ที่สูง พร้อมตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดหาสิ่งอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเบื้องต้น
5) อปท.ในพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขัง
และสนับสนุนรถสูบส่งน้ำระยะไกล จำนวน 2 คัน ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำคลองนางหงษ์ หมู่ที่ 6
ตำบลคลองด่น อำเภอบางบ่อ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่อำเภอบางบ่อลงสู่ทะเล
โดยในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้สอบถามปัญหาของประชาชนและอุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยสนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/