ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี เรืออากาศเอก นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย ถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้ด้วย การเจ็บป่วยในกลุ่มโรคฉุกเฉินเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต หากไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีแล้ว อาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญ รวมทั้งอาจทำให้มีอาการรุนแรงยิ่งขึ้นและเกิดความทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ดังนั้น งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจึงเห็นความสำคัญของการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทร์ปราการ โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น จึงได้จัดการประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/