ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด

จ.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด

ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปี 2565 โดยมี นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในพื้นที่ พร้อมการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์และมาตรการในการอนุรักษ์คุ้มครอง การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในชุมชนเพื่อการดำรงชีวิต ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพอย่างสมดุลและพอเพียง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220913092622832

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More