ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมบัญชีกลาง กำหนดอัตราค่ายา Favipiravir และ Molnupiravir กรณีผู้ป่วยนอก ยื่นใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ส่วนราชการต้นสังกัดได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

กรมบัญชีกลาง กำหนดอัตราค่ายา Favipiravir และ Molnupiravir กรณีผู้ป่วยนอก ยื่นใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ส่วนราชการต้นสังกัดได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

กรมบัญชีกลาง กำหนดอัตราค่ายา Favipiravir และ Molnupiravir กรณีผู้ป่วยนอก ยื่นใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ส่วนราชการต้นสังกัดได้ มีผลบังคับใช้แล้ว

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้เปลี่ยนแนวทางการจัดหายาต้านไวรัส Favipiravir และ Molnupiravir โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้จัดหายาต้านไวรัสตามระบบปกติ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหน่วยงานเป็นผู้กำหนด ประกอบกับปัจจุบันมีสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการเล็กน้อย ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง ทำให้มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย ซึ่งตามหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ กำหนดให้เบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น

กรมบัญชีกลาง ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม เห็นสมควรให้กำหนดอัตราค่ายา Favipiravir และ Molnupiravir กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้อัตราเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน และผ่อนคลายวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ทดรองจ่ายเงินไปก่อน ให้สามารถยื่นใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัดได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More