ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม. ต่ออายุมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน  ลดก๊าซ LPG สำหรับหาบเร่ แผงลอย – ลดก๊าซหุงต้ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล – ช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ถึงสิ้นปีนี้

ครม. ต่ออายุมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน ลดก๊าซ LPG สำหรับหาบเร่ แผงลอย – ลดก๊าซหุงต้ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล – ช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ถึงสิ้นปีนี้

ครม. ต่ออายุมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน ลดก๊าซ LPG สำหรับหาบเร่ แผงลอย – ลดก๊าซหุงต้ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล – ช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ถึงสิ้นปีนี้

.คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

การขยายมาตรการไปถึงเดือนธันวาคม 2565

1. มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG ประกอบด้วย

ขยายระยะเวลาส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 100 บาท/ราย/เดือน ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาท/คน/ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาท/คน/ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาท/คน/ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565

2. มาตรการบริหารราคาน้ำมันดีเซล คงอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 เพื่อบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับ มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 92.04 สตางค์/หน่วย

2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301 – 500 หน่วย/เดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft ร้อยละ 75 จำนวน 51.50 สตางค์/หน่วย

3. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351 – 400 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 45 คือ จำนวน 30.90 สตางค์ต่อหน่วย/เดือน

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401 – 500 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 15 คือ จำนวน 10.30 สตางค์/หน่วย คาดว่า จะใช้งบประมาณ 9,128.41 ล้านบาท

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More