ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม.อนุมัติงบกว่า 28 ลบ. เดินหน้าประเมิน SEA แผนแม่บทพัฒนาสงขลาและปัตตานี สร้างสมดุลการพัฒนาเมืองต้นแบบชายแดนใต้

ครม.อนุมัติงบกว่า 28 ลบ. เดินหน้าประเมิน SEA แผนแม่บทพัฒนาสงขลาและปัตตานี สร้างสมดุลการพัฒนาเมืองต้นแบบชายแดนใต้

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อ 14 ธันวาคม 2564 ให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ซึ่งครอบคลุมโครงการเมืองต้นแบบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาด้วย ที่ผ่านมา สศช.ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามมติ ครม. ไปแล้วรวม 4 ครั้ง เกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เช่น ความคาดหวังต่อการจัดการประเมิน SEA ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น ขณะนี้ เข้าสู่การดำเนินการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
ครม.จึงมีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 28.22 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2565 – 2567 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 14.11 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ให้ สศช.จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป
นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คำนึงถึงความสมดุลของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในทุกขั้นตอนอย่างน้อย 8 ครั้ง (40 เวที) และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนอย่างน้อย 3,000 คน พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการ 18 เดือน

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59219

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More