ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ” ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก

สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ” ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก

นายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ” ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี พ.ศ. 2564 โดยภายใต้โครงการฯได้มีการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานกับเจ้าหน้าที่ อปท. และอาสาสมัครพลังงานในตำบล มีการร่วมจัดทำแผนพลังงานตำบล ทำให้เกิดแนวทางในการบริหารงานด้านพลังงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังได้สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานทดแทนทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในวันนี้ได้ให้กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเรื่องเทคโนโลยีพลังงานที่ได้รับการสนับสนุน และร่วมกันเเสดงความคิดเห็นเรื่องการดำเนินทั้งหมดงานภายใต้โครงการฯ เพื่อสำนักงานพลังงานจังหวัดตรังจะได้นำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220914102823282

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More