ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งการขอมีบัตรพนักงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งการขอมีบัตรพนักงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ข้อ 4 ได้กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดและกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ข้อ 4 มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น และมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีความคล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ประสงค์มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์มคำขอมีบัตรฯ หรือขอรับแบบฟอร์มและยื่นเอกสารคำขอมีบัตรฯ พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 2. รูปถ่ายขนาด 3×4 ชม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรงครึ่งตัวสวมชุดปกติขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดราย โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โทร077206683 สป.65032 โทรสาร 077206683

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220914144258372

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More