ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปชส.สุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) และองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)

ปชส.สุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) และองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)

นางพัชรา ชื่นอารมณ์ นางพัชรา ชื่นอารมณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดจัดโครงการ “Ombudsman Awards” รางวัล แห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและมีความสามารถสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยี สำหรับการให้บริการประชาชน หรืออำนวยความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดรางวัลเป็น 2 สาขา ดังนี้ 1. สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) มอบให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีระบบในการบริหารจัดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงแนวคิด หรือเชิงกระบวนการ หรือเชิงสิ่งประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน หน่วยงานได้สร้างระบบหรือพัฒนาช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนที่ทันสมัย โดดเด่น ให้ประชาชน ได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง ลดปัญหาความแออัด ขจัดปัญหาซึ่งเป็นภาระของประชาชน มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 2. สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award) มอบให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีระบบในการบริหารจัดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงแนวคิด หรือเชิงกระบวนการ หรือเชิงสิ่งประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยีในการอำนวยความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยงานได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ รูปแบบการทำงาน หรือปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ

ทั้งนี้ “Ombudsman Awards 2022 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) และองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award) ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ และหมดเขตส่งผลงานภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ประกาศผลรางวัลเดือนพฤศจิกายน 2565

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220914143531369

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More