ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กปภ. โชว์ศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้ระบบประปาสู่ท้องถิ่น

กปภ. โชว์ศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้ระบบประปาสู่ท้องถิ่น

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ. ) โชว์ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการน้ำประปา ผ่านโครงการ “น้ำประปา กปภ. – อปท. เพื่อปวงชน” ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้บุคลากร อปท. ได้พัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ. เป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพน้ำประปาในทุกระบบผ่านเครือข่าย อปท. ส่งเสริมให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์