ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า หรือรีคอฟ จัดเวทีประชุมความร่วมมือภูมิทัศน์ชีวิตจังหวัดน่านและสรุปบทเรียนโครงการฟลอริช ส่งเสริมความร่วมมือฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้จังหวัดน่าน

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า หรือรีคอฟ จัดเวทีประชุมความร่วมมือภูมิทัศน์ชีวิตจังหวัดน่านและสรุปบทเรียนโครงการฟลอริช ส่งเสริมความร่วมมือฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้จังหวัดน่าน

วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ศศิดารา รีสอร์ท จังหวัดน่าน ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าหรือรีคอฟ (RECOFTC -Center for People and Forest) จัดเวทีการประชุมความร่วมมือภูมิทัศน์ชีวิตจังหวัดน่าน และสรุปบทเรียนโครงการฟลอริช หารือแนวทางและวิธีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือภูมิทัศน์ชีวิต โดยมี นายพิทยา จำปาแก้ว ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เตชะติ ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคีพันธมิตรในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ

การจัดกิจกรรมเวทีประชุมความร่วมมือภูมิทัศน์ชีวิตจังหวัดน่าน และสรุปบทเรียนโครงการฟลอริช ในวันที่ 13-14 กันยายน 2565 ที่จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้ภาคีพันธมิตรในท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆได้มาร่วมหารือเพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จที่สำคัญความท้าทายและการเรียนรู้บทเรียนรวมถึงหารือแนวทางและวิธีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือภูมิทัศน์ชีวิต บูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่และประเมินสถานการณ์และแนวโน้มปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะที่ดินสร้างการรับรู้และเห็นความสำคัญของรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการภูมิทัศน์อีกทั้งยัง ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในการร่วมส่งเสริมภูมิทัศน์ชีวิตในจังหวัดน่าน ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าหรือรีคอฟ (RECOFTC- Center for People and Forest) ได้เริ่มต้น ทำโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชนในการฟื้นฟูและจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเพิ่มผลผลิต อาหารและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รีคอฟได้ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน และมูลนิธิฮักเมืองน่าน ซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมในการทำโครงการนี้

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220915091526661

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More