ดึงพลังเยาวชนอาเซียนร่วมขับเคลื่อนแนวทางป้องกันอาชญากรรมและปฏิรูปยุติธรรมอาญา ในเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 3” (3rd ACCPCJ)

ดึงพลังเยาวชนอาเซียนร่วมขับเคลื่อนแนวทางป้องกันอาชญากรรมและปฏิรูปยุติธรรมอาญา ในเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 3” (3rd ACCPCJ)

ผู้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice หรือ ACCPCJ ครั้งที่ 3) ประกาศร่วมกันยกระดับความร่วมมืออย่างบูรณาการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อการขับเคลื่อนการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ระดับภูมิภาค ในระหว่างงานแถลงข่าวปิดการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 3 โดยตัวแทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ตัวแทนจากประเทศสมาชิก ผู้พ้นโทษ และเยาวชนอาเซียน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์