กรมปศุสัตว์ประสบผลสำเร็จ ย้ายฝากตัวอ่อน 2 ตัวแรก ในฟาร์มเกษตรกรที่จังหวัด มุกดาหาร

กรมปศุสัตว์ประสบผลสำเร็จ ย้ายฝากตัวอ่อน 2 ตัวแรก ในฟาร์มเกษตรกรที่จังหวัด มุกดาหาร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยนำเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตปศุสัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อนมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มุ่งเน้นการสร้างพ่อแม่พันธุ์แท้ชั้นเยี่ยมจากการย้ายฝากตัวอ่อน เพื่อเป็นการลดการนำเข้าพ่อแม่โคเนื้อพันธุ์แท้จากต่างประเทศ โดยนำเข้าตัวอ่อนแช่แข็งพันธุ์แท้จากต่างประเทศ นำไปย้ายฝากตัวอ่อนในแม่ตัวรับของเกษตรกร ซึ่งกรมปศุสัตว์ สามารถนำลูกโคเพศเมียพันธุ์แท้ไปผลิตตัวอ่อนโคพันธุ์แท้ต่อไป

ล่าสุดจากเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์ตั้งเป้าหมายในการกระจายโคเนื้อพันธุ์แท้ไปยังพี่น้องเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน โคเนื้อพันธุ์แท้ นำไปย้ายฝากให้กับแม่โคของเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รายละ 6 ตัว เมื่อมีลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อนซึ่งเป็นโคเนื้อพันธุ์แท้ จะเป็นของเกษตรกร 50% ส่วนอีก 50% ต้องส่งคืนให้กรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตตัวอ่อน และพบว่า มีลูกโคเนื้อพันธุ์แท้ที่ได้จากการย้ายฝากตัวอ่อน 2 ตัวแรก ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220916092635078

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More