ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

งานสัมมนา “Cannabiz Asia ในงาน Thailand LAB International 2022”

งานสัมมนา “Cannabiz Asia ในงาน Thailand LAB International 2022”

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.อุตฯ เปิดงานสัมมนา “Cannabiz Asia ในงาน Thailand LAB International 2022”

วันนี้ (15 กันยายน 2565) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Cannabiz Asia ในงาน Thailand LAB International 2022” พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมกัญชง กัญชา  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมเติมโตอย่างเข้มแข็ง” พร้อมทั้งเยี่ยมชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัยกัญชงกัญชาในขั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่การจำหน่ายในตลาด 
นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เร่งผลักดันนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมกัญชงให้เติบโตและเข้มแข็ง  โดยหาแนวทางสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาส ลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  ผ่านการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและนักวิชาการเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชง เตรียมความพร้อมในการนำกัญชงกัญชามาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
การสัมมนา“Cannabiz Asia ในงาน Thailand LAB International 2022” ในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัญชงกัญชาที่หลากหลาย  ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ จากหลายภาคส่วนทั้งจากประเทศที่ดำเนินการด้านกัญชงกัญชาอย่างถูกกฎหมาย เช่น ประเทศเนเธอแลนด์ ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ ดำเนินการใช้กัญชงกัญชาถูกกฎหมาย โอกาส ข้อกังวลในช่วงเปลี่ยนผ่าน และรายละเอียดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับวัตถุประสงค์การทำให้กัญชงกัญชาถูกกฎหมาย เพื่อมุ่งเน้นใช้เป็นพืชสมุนไพรให้ประชาชนเข้าถึงกัญชงกัญชา ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นและเป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ในโอกาสที่ประเทศไทยปลดล็อคพืชกัญชงกัญชาออกจากรายการยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เป็นโอกาสของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับเกษตรถึงผู้ส่งออก ในการขับเคลื่อนกัญชงกัญชาให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภคเป็นสำคัญ 
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ งานรองรับการออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารกัญชง กัญชา จากกองอาหาร งานวิจัยการนำใบกัญชาปรุงประกอบอาหารเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนำสำหรับร้านอาหาร จากกรมอนามัย และข้อมูลวิจัยปริมาณสาร THC จากวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
นอกจากนี้  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมคณะเดินเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าฯ ซึ่งได้พบปะและพูดคุยกับผู้ประกอบการและสมาคมต่างๆ เกี่ยวกับคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ แนะนำนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึง Hemp Graphere Battery นวัตกรรมการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้ได้จริง ที่ทำจากกัญชง 
นายสุชาติฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565  ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงและเชิญชวนผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการใช้กัญชงเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกด้วย”
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59314

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More