ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการสร้างพลังเยาวชนเป็นพลเมืองปกป้องคุ้มครองทางสังคม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการสร้างพลังเยาวชนเป็นพลเมืองปกป้องคุ้มครองทางสังคม

วันที่ 17 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม ภูฟ้ารีสอร์ท จังหวัดหนองบัวลำภู นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลังเยาวชนเป็นพลเมืองปกป้องคุ้มครองทางสังคม

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยขับเคลื่อนมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็กในชุมชน และ เพื่อสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวิทยากรจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในนามกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสังคม กิจกรรมที่ดำเนินการ 2 วัน คือ วันที่ 17-18 กันยายน 2565 เน้นกิจกรรมกระบวนการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี พึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในชุมชนของตนเองได้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220917121237443

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More