กระทรวง พม. มุ่งขยายโอกาสการศึกษา สร้างต้นกล้าคุณธรรม

กระทรวง พม. มุ่งขยายโอกาสการศึกษา สร้างต้นกล้าคุณธรรม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งที่สอง เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชนเปราะบางที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลําบากในพื้นที่ที่จําเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา อาศัยในครอบครัวยากจน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง แต่มีความใส่ใจในการศึกษา มีความประพฤติดี และไม่มีทุนการศึกษา ด้วยการให้การอุปการะและพัฒนาศักยภาพ โดยสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา พร้อมทั้งที่อยู่ที่พักและอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเนินเพิ่ม ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นการให้บริการเชิงรุกสำหรับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. จะขับเคลื่อนการดําเนินงานเพาะต้นกล้าคุณธรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชนเปราะบางทั่วประเทศ พร้อมขยายการจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดนราธิวาสและลําพูน

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220918143704738

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More