ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82 ให้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 82 ท่าน วันที่ 5 กันยายน 2565 ผ่านการอบรมออนไลน์
 
โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ความฉลาดทางดิจิทัล” เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ และ ความเข้าใจภาวะผู้นำ มีแนวคิดในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการแผนและนโยบายของชาติในการบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศไทยในการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)