ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สุพรรณบุรี

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สุพรรณบุรี

วันนี้ (21 ก.ย.65) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองกระโดนมน 80 หมู่ 11 บ้านหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไช จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านนายเกษมชัย แสงสว่าง ประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองกระโดนมน กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองกระโดนมน ก่อตั้งมา กว่า 15 ปี ชาวบ้านมุ่งมั่นเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงจนสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เคยเต็มไปด้วยปัญหาหนี้สินจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวให้พลิกพื้นกลับมาอยู่เย็นเป็นสุขได้ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือน

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 202 คน ในพื้นที่ 9 อำเภอ เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ จำนวน 202 ชุด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220921131327611

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More