ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุง ครั้งที่ 3) ปรับปรุงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับศักยภาพ

กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุง ครั้งที่ 3) ปรับปรุงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับศักยภาพ

กรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุง ครั้งที่ 3) ปรับปรุงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับศักยภาพ

วันนี้ (21 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวฤทัยทิพย์ อดุลย์กิตติชัย ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมที่ 4 หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุง ครั้งที่ 3)

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองรวมเพชรบุรี มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ บทบาท และทันต่อสภาพการณ์ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เช่น การพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางรองเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนและการท่องเที่ยว การวางแผงระบบคมนาคมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญให้คงไว้ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี ได้ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 และวันที่ 6 สิงหาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) และการประชุมครั้งที่ 3 จากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่วางผัง และผู้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองเพชรบุรี จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อบริษัทที่ปรึกษาและกรมโยธาธิการและผังเมืองนำข้อมูลที่ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดต่อไป สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ได้มีการโฆษณาให้ประชาชนได้รับทราบ ทางหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ปิดประกาศแสดงแผนที่ แผนผังพร้อมข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำการประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมผ่านรูปแบบรถกระจายเสียงเคลื่อนที่

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220921122419587

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More