ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมงานสัมมนา “การจัดทำมาตรฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ” จัดโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผน จนนำไปสู่การอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ

DGA ร่วมงานสัมมนา “การจัดทำมาตรฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ” จัดโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผน จนนำไปสู่การอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญในงานสัมมนา “การจัดทำมาตรฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ” จัดโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล” ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผน จนนำไปสู่การอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเรเนซองซ์ ราชประสงค์
 
สำหรับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการจัดทำต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุในแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรูปแบบการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สทนช.) ซึ่งโครงการของทั้ง 3 หน่วยงานได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภาจำนวนทั้งสิ้น 31.8565 ล้านบาท และได้มีการประกาศลงใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 เป็นที่เรียบร้อย

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)