ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พม. เตรียมจัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 65 นี้

พม. เตรียมจัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 65 นี้

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ  นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และประธานอำนวยการจัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เปิดเผยว่า กระทรวง พม. ได้กำหนดจัดงานครบรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565 เนื่องจากวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 20 ปี  
        นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักด้านสังคมของภาครัฐสำหรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือในการทำงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นี้ ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 20 ปี  จึงได้กำหนดจัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เป็นระยะเวลา 5 วัน  ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการแสดงผลงานอันเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยได้ระดมทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ 

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More