ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการการบินพลเรือนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ

คณะกรรมการการบินพลเรือนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนจึงให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศของบริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด   
เลขที่ ๕/๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตามที่สำนักงานการบินพลเรืองแห่งประเทศไทยเสนอ 

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/