ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​วธ.ประกาศผล 11 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ปี 2565

​วธ.ประกาศผล 11 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ปี 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดยมีพันธกิจในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดีงามของสังคมไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศมีบทบาทภารกิจหลักในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ด้วยการแปลงนโยบายของรัฐบาล และ วธ.ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งในมิติทางวัฒนธรรมและส่งผลให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น เป็นกิจกรรมที่วธ. ให้ความสำคัญดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่มีความโดดเด่นและความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เสริมแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยผลการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 11 จังหวัด ได้แก่ 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 6. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 8. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 10. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะได้รับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565  ณ ห้องแกลลอรี่ ๕ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59539

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More