ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA จัดกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

DGA จัดกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

DGA เดินหน้าโครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงบริการรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและกลยุทธ์บุคคล ฝ่ายบริหารกลาง โดย คุณคณาพร สนธยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ‘กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชน เขตดินแดง กรุงเทพฯ’ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงวัย และเพื่อกระตุ้นภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงวัย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้เรียนรู้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในยุค New normal ในด้านต่างๆ โดยผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐ แพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมงานบริการภาครัฐที่หลากหลายไว้ช่องทางเดียว และสามารถติดต่อขอรับบริการภาครัฐผ่านสมาร์ตโฟนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)