ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ที่ 4712/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณถนนสุขุมวิท(คันกั้นน้ำเค็ม) ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 1-2-51 ไร่ แนวทางการดำเนินการในการจัดที่ดิน ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินส่งให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินพิจารณา แนวทางการดำเนินการในการดำเนินการของชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ยื่นคำขอเช่าที่ราชพัสดุในลักษณะแปลงรวม ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และรับทราบแนวทางการดำเนินการในการส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์ การส่งเสริมด้านจัดสร้างที่อยู่อาศัย และการพิจารณากรณีผู้ได้สิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และมอบหมายให้คณะทำงานจัดที่ดินดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่จะจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณถนสุขุมวิท (คันกั้นน้ำเค็ม) ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 1-2-51 ไร่ ให้บรรจุผลตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้และสัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรม
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/