เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565

เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลกขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ ป้องกัน และดูแลรักษาตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประกอบด้วยรางวัลฯ บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และชมรมฯ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น โดยสามารถส่งผลงานพร้อมรูปภาพประกอบเพื่อการพิจารณาคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 022516711-5 ต่อ 119

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More