อุบลฯ ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมโชว์ผลผลิตจาก “มหานคร โคก หนอง นา” ประจักษ์สู่สายตาชาวกรุง

อุบลฯ ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมโชว์ผลผลิตจาก “มหานคร โคก หนอง นา” ประจักษ์สู่สายตาชาวกรุง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และนางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 ภายในงาน Sustainapility Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับคือ 1)กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ 76 จังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2)กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทำงานคู่ขนาน ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 3)เพิ่มโอกาสทางการตลาดอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ มีจำนวน 162 คน ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทุกจังหวัด, ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในวันนี้ ภายหลังจากที่ได้มีพิธีเปิดงาน Sustainabillity Expo 2022 ณ SX Grand Plenary hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และการรับมอบนโยบายจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในหัวข้อ “บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” ณ ห้องประชุม 208-209 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แล้ว ได้มีการประชุมฯ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1)ความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2)บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3)ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 4)ความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 5)นำเสนอผลความสำเร็จ จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 6)ศึกษาดูงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 7)การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการรายงานความคืบหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอ ยังได้นำผลผลิตจากแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีจำนวนแปลงมากที่สุดในประเทศไทย ถึง 4,044 แปลง จนได้รับสมญานามว่า “มหานคร โคก หนอง นา” ที่มีการรวบรวมจากทั้ง 25 อำเภอ ไปจัดแสดง ณ นิทรรศการนานาชาติ การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ในงาน Sustainapility Expo 2022 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้เข้าร่วมและชมงานฯ ทั่วไป รวมไปถึง พระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เมตตาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะที่นำผลผลิตจากพลัง “บวร” จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More