ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมต.อนุชา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 ของสถาบัน TDGA เพื่อเร่งยกระดับความพร้อมผู้บริหารหน่วยงานรัฐ ให้รับมือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

รมต.อนุชา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 ของสถาบัน TDGA เพื่อเร่งยกระดับความพร้อมผู้บริหารหน่วยงานรัฐ ให้รับมือการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 หรือ e-GEP#11 โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยภายในงานมีผู้แทน/ผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมมานำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ของหลักสูตร e-GEP#11 จำนวน 4 โครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดย รมต.อนุชา กล่าวสนับสนุนให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญถึงการเร่งเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย มีทักษะในด้านการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ และสามารถวางแผนงานด้านเทคโนโลยีเหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้สามารถพลิกโฉมองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้

“เนื่องจากสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวง/กรมต่าง ๆ พบว่า มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว อาทิ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และยังอยู่ในราชการ เพียง 10% ของจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมดเท่านั้น นอกจากนี้ จากผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม พบว่า หน่วยงานภาครัฐยังขาดการเตรียมบุคลากรเพื่อสานต่อภารกิจของผู้นำด้านดิจิทัลของหน่วยงาน ดังนั้น หากภาครัฐไม่เร่งสร้างและเตรียมบุคลากรกลุ่มนี้ การขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอาจชะงักงันและไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวัง จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งสนับสนุนให้เพิ่มจำนวนบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

อย่างไรก็ตาม ผมต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้บริหารทุกท่านที่สำเร็จหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 และขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการ ดังเห็นได้จากโครงการบูรณาการด้านดิจิทัลที่ได้นำเสนอในวันนี้ ซึ่งทุกโครงการที่นำเสนอล้วนแต่เป็นโครงการที่มีประโยชน์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้ต่อไป”

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA กล่าวถึงความสำเร็จของการอบรมในครั้งนี้ให้ฟังว่า หลักสูตร e-GEP รุ่นที่ 11 นี้ มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 32 ท่าน ซึ่งสถาบัน TDGA ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังเห็นได้จาก Design Thinking ของทั้ง 4 กลุ่มที่ได้นำเสนอโครงการบูรณาการด้านดิจิทัล ได้แก่ กลุ่ม 1 เกษตร Application เพื่อบริการและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชาวนา “ Supper App. ชาวนาชนะ” กลุ่มที่ 2 กลุ่มเปราะบาง จัดทำ Platform การบริหารจัดการสวัสดิการเพื่อประชาชนทุกวัย สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ครบถ้วน กลุ่มที่ 3 การเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี ‘เรียนดี Online Education Platform’ และกลุ่มที่ 4 นำเสนอ EAZY LINK แพลตฟอร์มกลางสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถอัปเดตหรือติดตามหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสถาบัน TDGA ได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)