ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดเกษตรฯเตรียมนำแนวทางการบริหารจัดการด้านเกษตรของญี่ปุ่น

ปลัดเกษตรฯเตรียมนำแนวทางการบริหารจัดการด้านเกษตรของญี่ปุ่น

ปลัดเกษตรฯเตรียมนำแนวทางการบริหารจัดการด้านเกษตรของญี่ปุ่น มาปรับใช้บริหารยางพาราไทย
ทั้งระบบ
      ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2565 พร้อมด้วยนายกุลเดช พัวพัฒนกุล ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น (Japan Agricultural Cooperative Association: JA) หรือ NO-KYO ซึ่งเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่สนับสนุนการทําการเกษตรของสมาชิก อาทิ 1) การให้คำปรึกษาด้านทําการเกษตร2) ด้านการตลาด โดยทําหน้าที่รวบรวมสินค้า คัดแยก แปรรูป บรรจุหีบห่อ กระจายสินค้า ตลอดจนการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตร3) การจัดซื้อปุ๋ย/สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ร่วมกัน 4) ให้บริการทางการเงินสินเชื่อการทําประกันชีวิต และประกันภัย ฯลฯ และ 5)ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลการท่องเที่ยว และจัดทําหนังสือพิมพ์รายวันเป็นต้น
     จากนั้นได้เดินทางไปยัง Hokkaido Agrimart Co., Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรของญี่ปุ่นไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปยางพาราของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าส่งออกยางพาราให้มากขึ้น
   ในโอกาสนี้ ปลัดเกษตรฯ ได้มอบนโยบายให้ทูตเกษตรประจำประเทศญี่ปุ่น โดยได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ยางพารา ประสานงานผู้นำเข้าเพื่อเชื่อมโยงตลาด และขยายปริมาณการส่งออกเพิ่มเติมด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More