ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานสถานการณ์น้ำโครงการชลประทานอำนาจเจริญ

รายงานสถานการณ์น้ำโครงการชลประทานอำนาจเจริญ

รายงานสถานการณ์น้ำโครงการชลประทานอำนาจเจริญ

ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น.

***ปริมาณน้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน

อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน

– ความจุ 19.325 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 22.337 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 115.58 % ใช้การได้ 21.446 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์

– ความจุ 7.438 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 7.338 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.66 % ใช้การได้ 6.794 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ

– ความจุ 0.426 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 0.473 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 111.03 % ใช้การได้ 0.355 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท

– ความจุ 10.600 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 11.615 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 109.57 % ใช้การได้ 11.215 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนลำเซบาย

– ความจุ 12.200 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 11.273 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 92.40 % ใช้ก่อนได้ 11.173 ล้าน ลบ.ม.

สถานการณ์น้ำท่า

-แม่น้ำโขง วัดที่สถานีชานุมาน ระดับน้ำ 5.12 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.88 เมตร สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

– ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ระดับน้ำหน้าเขื่อน +120.70 ม.รทก. ต่ำกว่าระดับพระนัง 2.80 เมตร ระดับท้ายเขื่อน +120.70 ม.รทก. สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากเฝ้าระวัง แนวโน้มเพิ่มขึ้น

– ลำเซบก วัดที่อำเภอลืออำนาจ สะพานข้ามลำเซบกระดับน้ำอยู่ที่ 5.45 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.45 เมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากเฝ้าระวัง แนวโน้มเพิ่มขึ้น

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝนปี 2565 สรุปผลการบริหารจัดการน้ำได้ดังนี้

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน มีปริมาณน้ำ 53.036 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 106.10 ของความจุ ปริมาณน้ำใช้การ 50.984 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 101.99 ของความจุ

ผลการจัดสรรน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 4 แห่ง ตั้งแต่ 1 พ.ค ถึง 24 ก.ย.65 ผลจัดสรรน้ำ 11.814 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72.32 ของแผน (16.336 ล้าน ลบ.ม.) เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปริมาณน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

ติดต่อสถานการณ์น้ำ ชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045-451-554 ต่อ 101

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More