ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.เฮ้ง ห่วงใย สั่ง กสร. กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ รองรับพายุ “โนรู”

รมว.เฮ้ง ห่วงใย สั่ง กสร. กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ รองรับพายุ “โนรู”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนภัยพายุ “โนรู” เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และอาจเกิดอุทกภัยจนทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ตนจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดเหตุอุทกภัยควรมีแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องเผชิญกับการเกิดอุทกภัย และติดตามข้อมูลข่าวสารจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในสถานประกอบกิจการ เคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสารเคมีในสถานประกอบกิจการให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือจัดทำผนังกั้นน้ำเพื่อกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าถึง  ระยะเกิดเหตุอุทกภัย ห้ามใช้งานเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด นอกจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บรรเทาอุทกภัย เช่น ปั้มน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำ พร้อมทั้งปิดกั้นบริเวณส่วนการผลิตที่มีน้ำท่วมขัง และระยะสุดท้ายหลังจากเกิดเหตุอุทกภัย ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ถูกน้ำท่วมให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ตรวจสภาพถังบรรจุสารเคมีให้ปิดผนึกแน่นหนา และจัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภท ไม่เก็บรวมกัน เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดได้

          ทางด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ โดยตนได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์หนังสือดังกล่าวให้นายจ้าง ลูกจ้างทราบทุกช่องทาง หากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทร 0 2448 9128-39 หรือโทรสายด่วน 1546 และ 1506 กด 3
ที่มา : https://www.tha

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More